Homepage > Úvod > Regiony
20.listopadu 2017

Regiony


S Regionálním centrem spolupracují regiony jako např. Region Slovácko, zájmové sdružení právnických osob, Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí, Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení a Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí a to z hlediska provozu centra, ale také se společně podílí na projektech zaměřených na podporu cestovního ruchu a regionálního rozvoje.

 


 

REGION   SLOVÁCKO

www.slovacko.cz

Zájmové sdružení právnických osob, bylo založeno na začátku roku 2008 městy Hodonín, Kyjov, Veselí nad Moravou a Společenstvem podnikatelů v cestovním ruchu hlavně za účelem rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Slovácko. Tato oblast zasahuje do dvou krajů – Jihomoravského a Zlínského – a protože ve Zlínském kraji sdružení Region Slovácko již léta rozvíjí svou činnost, vznikem „zrcadlového“ sdružení na straně Jihomoravského kraje došlo k ucelení aktivit zaměřených na cestovní ruch v oblasti celého Slovácka. Obě sdružení vzájemně spolupracují a jsou spojovacím prvkem v komunikaci mezi kraji.
 
Předmětem činnosti Regionu Slovácko z.s.p.o. je:
- trvale udržitelný rozvoj Slovácka
- vytvoření managementu cestovního ruchu
- zabezpečení odborné poradenské, informační a vzdělávací činnosti
- monitorování a zpracovávání projektů pro získání grantů z tuzemských i evropských zdrojů
- rozvoj cestovního ruchu na Slovácku
- udržování místních tradic
- rozvoj kulturních, vzdělávacích společenských a sportovních aktivit na Slovácku
- zasazování se o neustálé zvyšování autority a prestiže oborů pohostinství, ubytování 
a dalších souvisejících služeb týkajících se cestovního ruchu.

Region Slovácko – zájmové sdružení právnických osob

Sídlo: Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín

Kancelář: Masarykovo nám. 27, Hodonín

tel. +420 725 816 603 - 4

email: hodonin@slovacko.cz

www.slovacko.cz
MIKROREGION HODONÍNSKO


Do tohoto svazku obcí spadají folklorně rozmanité a díky slunečnému klimatu na vinice bohaté vesnice a města Dolní Bojanovice, Čejkovice, Dubňany, Hodonín, Josefov, Mikulčice, Nový Poddvorov, Prušánky, Rohatec, Ratíškovice, Starý Poddvorov. V každém z těchto míst najdete kulturní památky, přírodní zajímavosti a další turistické cíle. Vyznačené Moravské vinařské stezky a nově zpřístupněná vodní cesta Baťův kanál pak umožňují pohodlné propojení s dalšími mikroregiony. Díky všem obcím nabízejícím pestrý kulturní, vinařský a sportovní program má tento mikroregion perspektivní podmínky pro rozvoj cestovního ruchu.

Předmětem jeho činnosti je zejména: koordinace aktivit vztahujících se k regionálnímu rozvoji, spolupráce při poskytování poradenských a informačních služeb, při budování a rozšiřování sítě cyklostezek, při pořádáni kulturních a společenských akcí regionálního významu, společná propagace tohoto svazku obcí apod. Mikroregion se dále věnuje dětem, sportovním aktivitám, ale také ochrane životního prostředí, zvláště pak zeleně. Díky své poloze a příhodným přírodním podmínkám je vhodný pro zemědělskou činnost, důležitá je také jeho průmyslová minulost.

 

Mikroregion Hodonínsko - dobrovolný svazek obcí

Síslo: Masarykovo nám. 1, 695 01 Hodonín

Kancelář: Masarykovo nám. 27, Hodonín

tel. +420 775 393 663

email: info@hodoninsko.info

www.hodoninsko.eu
MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA DOLNÍ MORAVA

   

MAS Dolní Morava je občanským sdružením fungujícím na základních principech metody LEADER.

Přístup LEADER je vymezen v článku 61  Nařízení Rady (ES) č. 1698/2005, o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD).

Leader sestává z partnerství tří složek - veřejného sektoru, soukromého sektoru a neziskového sektoru, které na základě společně vytvořené strategie a budování sítě místních partnerství  společně utvářejí venkovský prostor.

Hlavním cílem MAS Dolní Morava je práce na rozvoji venkova, zejména pak v oblasti zemědělství, podnikání, agroturistiky, vinařství a folkoru. MAS také podporuje ochranu životního prostředí a krajinotvorbu. Mezi hlavní cíle však také patří práce s dětmi a mládeží a podpora společenského života v obcích.

MAS Dolní Morava leží v kraji (NUTS II Jihovýchod) v okresech Břeclav 
a Hodonín. Na východě sousedí se Slovenskou republikou, na jihozápadě s Rakouskem. Rozkládá se v nadmořské výšce od 151 do 240 m n m. Poloha MAS usnadňuje svými fyzicko - i ekonomicko - geografickými podmínkami příhraniční styk s Rakouskem, styk mezi českými kraji a Slovenskem i vzdálenějšími zahraničními oblastmi.


Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení

Sídlo: Náměstí 177, Lanžhot

Kancelář: Masarykovo nám. 27, Hodonín

Tel.: 777 328 052

email: info@mas-dolnimorava.cz

www.mas-dolnimorava.cz                                         OBCE PRO BAŤŮV KANÁL

www.batacanal.cz


Svazek obcí pro Baťův kanál byl založen na konci roku 2005 a je jednou z hlavních organizací na celé trase Baťova kanálu. Byl založen za účelem prosazování a koordinaci společných zájmů členských obcí v cestovních ruchu a v budování infrastruktury v zájmovém regionu. Svazek obcí se skládá ze tří obcí a tří měst a to Hodonín, Strážnice a Veselí nad Moravou a obcí Rohatec, Petrov a Sudoměřice. Na trase Baťova kanálu se nachází i významná lanová dráha ve Vnorovech, tato obec se však doposud součástí svazku obcí nestala. Baťův kanál je většinou brán jako celek zahrnující vodní cestu a cyklostezku. Tato souznění umožní vzájemné doplnění a odstranění slabých míst v případě oddělených produktů.

Předmětem činnosti svazku obcí  je příprava společných záměrů a rozvojových projektů v rámci strategie rozvoje sdružení, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů, získávání grantů z veškerých soukromých a veřejných zdrojů, realizace rozvojových projektů, prosazování zájmů svazku obcí jako celku při zachování názorů a zájmů jednotlivých obcí v regionu, vytváření podmínek pro zajištění místní i regionální infrastruktury, identifikace pilotních projektů, vyhledávání možností financování jednotlivých projektů, prosazování zájmů regionu v rámci jiných právnických osob, státních orgánů a samospráv a zprostředkování kontaktů a spolupráce s obdobnými právnickými osobami. 


Obce pro Baťův kanál - dobrovolný svazek obcí 

Sídlo: Masarykovo nám. 1, Hodonín

Kancelář: Marakovo nám. 27, Hodonín

Tel: 724 570 450

email: magda.zamecova@gmail.com

www.batacanal.cz

 

 


 

REGION PODLUŽÍ

www.podluzi.cz